Nyt fra professoren

I forskningsenheden er ansat forskningsårsstuderende

  • Nyhedsbrev Juni 2022

Nyt fra Professoren

Det er spændende og travle tider i forskningsafdelingen. Efter COVID-19 perioden har vi nu igen fuld gang i alle de kliniske studier. Vores store multicenter forsøg AID-ICU sluttede inklusion i april, og de sidste 90-dages data kommer i hus i juli måned. Nina er i fuld gang med oprensning og bearbejdning af data på alle 1000 pt’er, og vi håber at kunne indsende en artikel senest til oktober. I skal nok høre nærmere. I RECIPE forsøget, hvor vi skal inkludere 1060 total hofte alloplastik patienter, har vi nu over 75% med, og regner med at slutte inklusion sidst på året. Joakim som driver studiet, har om nogen lært hvad en pandemi gør ved klinisk forskning på elektive patienter, og det er superflot at studiet er kommet så langt på de i alt 10 hospitaler som deltager.

Forskningsårsstuderende er en meget vigtig del af vores forskningsenhed, og vi har derfor valgt i dette nyhedsbrev at fokusere på dem. Den første forskningsårsstuderende blev tilknyttet afdelingen i 2015. Det var Cilia, som mange af jer har mødt under sin uddannelse til anæstesilæge.J Vi har siden da haft i alt 25 lægestuderende som har haft deres forskningsophold i afdelingen. Læs nedenfor om hvad et forskningsophold er, og om nogle af de studerende.

 I forskningsenheden er ansat forskningsårsstuderende

I CAR er der ud over ph.d. studerende og projektsygeplejersker også tilknyttet flere lægestuderende. Disse har nemlig mulighed for som del af deres uddannelse at tage et forsknings-perspektiv-ophold på 5 sem. kandidat, og mange har yderligere mulighed for at forlænge dette med et halvt år, så de får et helt forskningsår.

Dette er meget værdifuldt for både de studerende og for forskningsenheden. De bliver dels tilknyttet konkrete kliniske projekter under vejledning af de ph.d. studerende, dels har de også deres egne projekter. Dette kan både være kliniske studier, udarbejdelse af systematiske reviews, eller studier baseret på tidligere indsamlede data fra fx vores store multicenterforsøg. Dermed fungerer de som en del af ’motor rummet’ for at drive kliniske projekter i afdelingen, lærer en masse om klinisk forskning, og oplæres i udførelsen af deres egne projekter. Alle forskningsårsstuderende har en formel vejleder i afdelingen, enten en lektor eller professoren.

I CAR har vi som regel 4-5 forskningsårsstuderende af gangen, og mange fortsætter tilknytningen i en periode, indtil de har publiceret deres studier. Typisk får de 1-2 førsteforfatterskaber og 1-2 medforfatterskaber med fra opholdet, og står dermed godt rustet til at søge stillinger fremadrettet som læger.

Der er mange gode grunde til at være forskningsårsstuderende i netop Anæstesiologisk forskningsenhed. Læs her om nogle af dem.

Nikolaj Kaack SchouRegional anæstesi til fod- og ankelkirurgi

”Jeg søgte et stillingen som forskningsårsstuderende hos CAR, fordi jeg gerne ville fordybe mig mere i anæstesien, og fordi det Ole kunne tilbyde, lød som noget, jeg godt kunne se mig selv i – både mht. egne projekter og at hjælpe til på Mathias’ projekter. Jeg havde egentlig aldrig set mig selv ende i forskning, men jeg må bare sige, at det er den bedste beslutning, jeg har taget. Hele gruppen gør det til en fantastisk arbejdsplads, arbejdsopgaverne er udfordrende, spændende og lærerige, og så er det selvfølgelig dejligt forhåbentlig at kunne skrive et par første- og medforfatterskaber på CV’et, når det på et tidspunkt er slut ”

Nikolaj ønsker at undersøge effekten og varigheden af lokalinfiltrationsanalgesi/ankelblok, som kirurgen anlægger intraoperativt i forbindelse med fod- og ankelkirurgi, og hvor godt patienterne er smertedækket efter deres operation.

Det ene projekt er designet som et observationelt, prospektivt kohortestudie, hvor der skal indgå i alt 100 patienter. Her undersøger Nikolaj ankelblokadens varighed, smerteniveau til forskellige tidspunkter og opioid forbrug de første 24 timer efter operationen.
Indtil videre er fem patienter inkluderet i studiet.

Nikolaj laver desuden et systematisk review, hvor han gennemgår litteraturen for studier, som sammenligner forskellige typer af nerveblokader til forskellige typer af fod- og ankelkirurgi med ankelblokaden i fokus.

 Shaheer Bukhari og Morten Fiil LethNSAID og bivirkning

Postoperative smerter er velkendt efter både ortopædkirurgisk og gastrointestinal kirurgi og kan medføre forsinket bedring, forlænget hospitalisering og påvirket livskvalitet. NSAID er qua den smertestillende, anti-inflammatoriske effekt ganske velegnet til behandling af postoperative smerter. NSAID er ligeledes anbefalet af ERAS guidelines for smertebehandling, som led i opioid-besparende multimodal analgesi.

Brug af NSAID er et meget omdiskuteret. Generelt er der påpasselighed med at bruge NSAID pga. en række mulige bivirkninger. Denne bivirkningsprofil baseres hovedsageligt på længerevarende forbrug til bl.a. reumatiske lidelser, den egentlige sikkerhed ved at bruge NSAID i et kortere perioperativt regime er ikke velbelyst.

Derfor udfører Shaheer Bukhari et systematisk review, hvor han gennemgår litteraturen for beskrevne komplikationer i forbindelse med NSAID og gastrointestinal kirurgi.
Morten Fiil Leth udfører ligeledes et systematisk review, hvor han undersøger litteraturen for komplikationer ved ortopædkirurgisk kirurgi og behandling med NSAID.

Disse to reviews er også en del af større forskningsprogrammer, PERISAFE studierne, hvor blandt andet indgår et stort multicenter forsøg. I det aktuelle, PERISAFE-1 forsøg skal vi på +2700 pt undersøge sikkerheden ved forventet 1 uges behandling med ibuprofen efter ortopædkirurgi. De 2 reviews vil nemlig give vigtig information om al den viden vi har på området inden vi skal lave de kliniske studier.

 Neeliya JosephExternal validation of delirium prediction models for intensive care patients – A quality assurance project

Neeliya vidste allerede før hun startede på medicinstudiet, at hun ville bruge en del af sit studie på at forske.  Neeliya oplever at et år som forskningsårsstuderende giver hende en unik mulighed for at fordybe sig og blive klogere på et område. Hun finder det dog endnu mere lærerigt at kunne dele ny viden med andre. Neeliya forsker i delirium.

Delirium er en klinisk tilstand, der fører til en pludselig og akut ændring i hjernens funktion. Delirium er hyppigt observeret blandt kritisk syge patienter og er forbundet med skadelige resultater. I øjeblikket findes der ingen evidensbaseret forebyggelse eller behandling for delirium. To prædiktionsmodeller er udviklet og valideret i Holland til at estimere risikoen for delirium hos patienter på intensiv afdelinger, henholdvis; ”The prediction model for delirium” (PRE-DELIRIC) og ”The early prediction model for delirium” (E-PRE-DELIRIC). Disse to scores er nu indført som fast element i behandlingen på en række intensive afdelinger i Region Sjælland. Ud fra disse to modeller udfører Neeliya derfor et kvalitets-sikringsprojekt, hvor vi ønsker at undersøge, om modellerne også er pålidelige i en dansk kontekst og hvilken model, der er mest brugbar. Dette gøres ved at afprøve begge modeller på de tilknyttede Sjællandske intensivafdelinger, dermed får vi mulighed for at undersøge ydeevnen og gennemførligheden af ​​hver model i klinisk praksis, samt undersøge om vi kan identificere de patienter, der har den højeste risiko for at udvikle delirium. Dermed vil der på sigt være mulighed for at fokusere på forebyggende strategier i forhold til udvikling af delirium hos denne meget sårbare gruppe af patienter.

Sarah Weihe og Cecilie Derby har været fuldtids/deltids forskningsårs studerende gennem 2 år i CAR, og har været rigtig glade for det! ”Afdelingen er fyldt med så mange dejlige mennesker, og det har givet gode stunder både fagligt og socialt” udtaler de.
Ud over egne projekter inden for intensiv specialet og postoperativ smertebehandling, har Sarah og Cecilie stået for indtastning i databaser samt inkludering af patienter til intensiv og smertestudier. Deres arbejde har resulteret i flere forfatterskaber – både som 1. forfattere og medforfattere, som de kan anvende i deres kommende karriereforløb.

Ud over at have egne studier, er alle forskningsårs studerende som sagt medansvarlige for at drive de øvrige studier i forskningsenheden. Arbejdet består aktuelt i at inkludere patienter i smertestudierne fx RECIPE og ADJUNCT, starte behandling samt følge op på patienternes smerte niveau samt smertebehandling.