Nyt fra professoren

Forskning i Anæstesiologisk Afdeling

  • Nyhedsbrev December 2020

For at informere og synliggøre forskningsaktiviteter i vores afdeling og i vores kliniske forskningsenhed (Centre for Anaesthesiological Research) vil vi fremover kvartalsvist udgive et nyhedsbrev, som dette er den første udgave af. Her vil vi informere om de mange nye aktiviteter inden for forskning, der foregår i vores afdeling, både om konkrete projekter, resultater, fondsstøtte, publikationer, og øvrige forsknings-relevante emner. Vi håber, du vil finde det interessant.

Forskningen i Anæstesiologisk afdeling har igennem de seneste 5 år undergået en rivende udvikling og der foregår rigtig mange spændende projekter, ligesom vi deltager i rigtig mange forskningssamarbejder. Vi har i gennem de seneste ca. 3 år været partnere i det landsdækkende forskningssamarbejde inden for intensiv terapi CRIC (www.CRIC.nu) hvor vi står for AID-ICU forsøget. Som noget helt nyt er afdelingen (v/ovl. Lone M Poulsen), blevet partner i en spændende CAG (Copenhagen Academic Group) som er et eliteforskningssamarbejde mellem Københavns Universitet og hospitaler i Region H og/eller Region Sjælland. Her deltager vi som et selvstændigt site i ’CAG Endotheliomics’, som forsker i sammenspillet med immunfunktion, inflammation og karvæggens (endothelets) rolle for hvordan det går patienter med sepsis og septisk shock. Vi har ansat Caroline Humble, som ph.d.-studerende i afdelingen fra januar 2021 til at drive denne forskning.
Som noget nyt har afdelingen i år fået Enhed for Anæstesiologisk Sygeplejeforskning, som ledes af post-doc / sygeplejefaglig forskningsleder Anja Geisler. Enheden skal arbejde med at understøttet anæstesiologisk MVU forskning i både Roskilde og Køge. Der er allerede sat mange projekter i gang inden for både intensiv terapi, postoperativ smertebehandling og perioperativ patientforløb.

Uddannelse

Fredag den 23. oktober 2020 var en fest!
Der afholdt Mette Dam sit ph.d.-forsvar med titlen:
Perioperative pain management for patients with kidney cancer and large pelvic stones Ultrasound-guided Transmuscular Quadratus Lumborum (TQL) block for postoperative pain management
Ph.d.-forsvaret var kulminationen på forskning i det transmuskulære quadratus lumborum blok også kaldet TQL blokaden.
TQL blokaden er en ny blokade som i case reports var beskrevet at kunne lindre både viscerale og somatiske smerte fra Th4 og ned til L1, men der var endnu ingen forskning i dette. Min vejleder var klinisk forskningslektor, overlæge på Roskilde Jens Børglum, som er en af pionererne indenfor regional anæstesi og en af ”bagmændene” bag TQL blokaden.
Ph.d.-afhandlingen omhandlede 3 studier. Det første studie var et kadaver studie, hvor vi undersøgte præcis hvilke nerver TQL-blokaden kan dække, og to kliniske randomiserede studier på patienter der får fjernet hhv. store nyresten gennem huden og nyren pga. kræft.
Hovedessens af det vi lærte af mine studier er, at TQL blokaden kan lindre somatiske og viscerale smerter uden at påvirke den motoriske funktion i benene. Desuden kan TQL blokaden mindske morfinforbruget efter operationer på nyren med 43-92% i de første 6-12 timer efter operationerne. Derudover kunne patienterne, der fik fjernet store nyresten udskrives en dag tidligere, end de patienter der ikke havde modtaget TQL blokaden.
Forskningen i min ph.d. har været klinisk forankret og det har været et springende punkt for mig da jeg hovedsageligt er kliniker og trives i daglige arbejde med patienterne. Dét at blive oplært i at stille kritiske spørgsmål og så undersøge om der er et forskningsproblem og hvad der evt. vil kunne gøres, tror jeg er blevet en kronisk tilstand;-) så ja jeg skal forske videre. Aktuelt er jeg med i flere interessante kliniske forsøg med TQL-blokaden udgående fra Roskilde matriklen, hvor Jens Børglum også er hovedmand bag.
Forskningen har for mig været givende på både det personlige og professionelle plan og jeg kan kun opfodre alle der har lysten til at gøre det 
Mette er den første af de 4 ph.d.-studerende som Jens Børglum startede på Roskilde matriklen, som nu har forsvaret sin ph.d.-afhandling. Et STORT tillykke til Mette!!

Vi har spurgt Billy omkring hans personlige erfaringer med forskning samt anæstesiologisk forskningsenheds funktion og opgaver ift. at omsætte forskningsresultater til klinisk praksis.

Hvad er din personlige erfaring med forskning?
”Jeg har en mangeårig erfaring med forskning i accelererede operationsforløb i forskellige specialer på Hvidovre bl.a. sammen med Henrik Kehlet. Dog med overvægt af ortopædkirurgiske forløb (knæ- og hoftealloplastik, hoftenær femurfraktur) med hovedinteresse i postoperativ smertebehandling. Undersøgelse og udbredelse af LIA teknikken til gyn/obs området har haft min bevågenhed. Min store interesse for Dagkirurgi har afstedkommet en ny type forskning – såkaldt ”time-driven activity-based cost”, hvor der ses på den finansielle fordel ved dagkirurgiske forløb”.
Hvilken funktion ser du forskning og forskningsenheden have for vores afdeling?
”Jeg ser forskning og forskningsenheden som en væsentlig og integreret del af den kliniske dagligdag på en universitetsafdeling som vores i Køge. For mig er forskningsenheden ligestillet med de andre søjler i afdelingen, hvorfor den også støttes økonomisk i form af stillingsnormering. Forskningsenheden har stor betydning for afdelingens udvikling, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Det betyder omvendt, at forskningsenheden har en stor opgave med ikke at isolere sig på et piedestal, men være synlig, åben og favnende for resten af afdelingens personale, som ikke er aktive udi forskningen. Resultater skal formidles på en forståelig måde til alle, ligesom forskningen ikke stopper med resultaterne men med implementeringen hvis muligt”.
Hvordan bliver vi bedre til at omsætte forsknings resultater til klinisk praksis?
”Det kræver først og fremmest en indbyrdes forståelse forskere og klinikere imellem, endvidere kræver det, at forskningsresultaterne er omsættelige til den kliniske dagligdag. Ideen med halvtidsstillinger forsker/kliniker er derfor et godt step på vejen. Det kræver desuden en ledelse som anerkender værdien af forskningen og går forrest med hensyn til implementering i den kliniske praksis”.

Oversigt over forskningsenheden CAR

Forskningsenheden ledes af professor Ole Mathiesen.
Forskningen i afdelingen er inddelt i en række forskningsspor, som hver ledes af en erfaren forsker der refererer til professoren inden for sit område. I nedenstående figur finder du det aktuelle overblik over disse forskningsspor og tilknyttede forskere. Denne figur er dynamisk og dækker selvfølgelig ikke al forskningsaktivitet i afdelingen, men giver et godt indtryk af hvor mange personer som er involveret i de forskellige forskningsområder. Vi vil i de kommende nyhedsbreve præsentere mere om forskning inden for hver enkelt af disse søjler.
Forskningsområder Postoperativ smertebehandling Ultralydsvejledte perifere nerveblokader Intensiv terapi Perioperativ anæstesi Kronisk smerte Anæstesiologisk og Intensiv sygepleje