Nyt fra professoren

Flere ph.d.-studerende er blevet færdige

 • Nyhedsbrev December 2023

Nyt fra Professoren                                                    

Endnu et travlt og spændende forskningsår nærmer sig en afslutning. Efteråret har været præget af både opstart og færdiggørelse af mange forskellige forskningsprojekter, samt af flere ph.d.-studerende som er blevet færdige.

 • Nina Andersen-Ranberg forsvarede i september sin ph.d.-afhandling på en fremragende dag med diskussioner på højt videnskabeligt niveau. Kæmpe tillykke til Nina!
 • Vi fik ansat Lars Peter Kloster Andersen som ny forskningslektor, og ny ansvarlig for forskningen på ITA. LP har mange spændende planer og ideer til forskningsprojekter/programmer. Meget mere herom i kommende nyhedsbreve.
 • Vores store multicenterstudie, PERISAFE, som undersøger sikkerheden ved at sende folk hjem med NSAID behandling efter knæ- og hofte-alloplastikker er nu initieret på i alt 10 sites i hele DK, og inklusionerne øges i støt antal. Vi forventer over 350 af 2904 er inkluderede inden jul, og vores koordinerende task force med Anne Sofie Therkelsen, Louise Herløv, Lisbeth Christiansen, samt de forskningsårsstuderende arbejder benhårdt med den centrale dataindsamling og opfølgning. Status kan følges på perisafe.dk.
 • Vi har ansat Benedikte Kollerup Madsen i et nyt ph.d. forløb som skal undersøge kronisk smerte efter behandling på ITA: Skaber vi nye kroniske smertepatienter efter kritisk sygdom på ITA, og hvem er i risikogruppen? Benedikte skal blandt andet stå for et stort prospektivt kohortestudie på 4 hospitaler med inklusion af omkring 700 patienter.
 • Christine Svendsen, som tidligere var reservelæge hos os, er startet i et ph.d.-forløb på ØNH afdelingen og skal undersøge inhalation af tidlig præhospital tranexamsyre hos reblødning efter tonsillektomi. Professor Preben Homøe er hovedvejler, med både overlæge Jakob Hessel og jeg som medvejledere.
 • På intensiv deltager vi aktuelt i GODIF studiet, men vi har store forventninger til at vi i løbet af 2024 vil komme til at deltage i nye studier: EMPRESS (nyt platformsforsøg om antibiotikabehandling til sepsis), COMBAT-ARF (prostacyclin behandling til patienter med endothelskade og akut lungesvigt), samt PEGASUS (UL-vejledt respirator behandling). Både Louise Herløv og Lisbeth Christiansen (projektsygeplejersker) vil få en central rolle for den praktiske gennemførelse af projekterne.
 • Endelig, så har Joakim Steiness færdiggjort RECIPE studiet (recipe.com) og indsendt sin ph.d.-afhandling, ligesom Mathias Maagaard blev færdig med ADJUNCT-forskningsprogrammet og har indsendt sin ph.d.-afhandling. Læs mere nedenfor omkring disse spændende studier og nogle af resultaterne.

Afsluttede studier
RECIPE v/Joakim Steiness
RECIPE-forsøget er blandt de største forsøg inden for postoperativ smertebehandling, og det første som systematisk undersøger fordele og ulemper ved de mulige kombinationer af paracetamol, ibuprofen og dexamethason for smertebehandling efter hoftealloplastik. Forsøget var et randomiseret, placebo-kontrolleret, blindet, multicenterforsøg, med 4 grupper med fire forskellige kombinationer af paracetamol 1000 mg x 4, ibuprofen 400 mg x 4 og dexamethasone 24 mg.
Over 2,5 år blev 1060 patienter inkluderet på ni forskellige hospitaler i tre regioner. Af disse patienter udgik 19 deltagere, så vi havde data på vores primære endepunkt (24 timers samlet IV morfinforbrug) for 1041. Morfinforbruget fordelte sig således: Gruppe PCM+IBU: 24 mg, Gruppe PCM+DEXA: 20 mg, Gruppe IBU+DEXA: 16 mg, Gruppe PCM+IBU+DEXA: 15 mg. Samlet set tegnede sig et klart billede af, at det for både morfinforbrug, smerter og uønskede samt alvorlige uønskede hændelser var bedst at få alle 3 lægemidler hvis man skal have en ny hofte. Læge, ph.d. stud. Joakim Steiness stod for forsøget som nu er indsendt mhp publikation.

Mathias Maagaard har forsket i hvordan vi forlænger varigheden af nerveblokader
og har bl.a. gennemført 2 kliniske forsøg, ADJUNCT 1 +2

ADJUNCT1 – Forsøg med oral dexamethason til forlængelse af perifere nerveblokader
Der blev i alt inkluderet 180 patienter i ADJUNCT1. Patienterne blev primært opereret for håndledsnære frakturer. Alle patienter fik et LIC-blok med 30 ml 0.5% ropivacain. Derudover fik alle paracetamol 1g x4, ibuprofen 400mg x4 og oxycodon 5mg pn. de første 48 timer postoperativt. Patienterne blev randomiseret til oral placebo, 12 mg dexamethason eller 24 mg dexamethason.
Patienterne i placebo-gruppen var smertefri i 14 timer fra blokanlæggelse. Vi viste at 12 og 24mg dexamethason forlængede den smertefri periode til hhv. 19.5 og 21 timer. Intravenøs dexamethason har i tidligere forskning vist at forlænge den smertefri periode med 5-7 timer. Det ligner, at oral dexamethason kan forlænge den smertefri periode ligeså effektivt, men til gengæld er oral dexamethason billigere og mere klimavenligt.
Patienterne, der fik dexamethason, havde også færre smerter og et lavere oxycodon forbrug de første 24 timer, mens søvnkvaliteten var ens i mellem forsøgets 3 grupper.

ADJUNCT2 – En kombination af intravenøs dexamethason og dexmedetomidine til forlængelse af perifere nerveblokader
Der blev i alt inkluderet 120 patienter i ADJUNCT2. Patienterne blev primært opereret for ankelfrakturer og dernæst med artrodeser for større kroniske mellem- og bagfods lidelser. Alle patienter fik pop-saphenous blok med hhv. 20 og 10 ml 0.5% ropivacain. Derudover fik alle paracetamol 1g x4, ibuprofen 400mg x4 og oxycodon 5-10 mg pn i 72 timer postoperativt. Patienterne blev randomiseret til intravenøs placebo, dexamethason 12 mg eller dexamethason 12 mg + dexmedetomidine 1 mcg/kg.
Patienterne i placebo-gruppen var smertefri i 14.5 timer. Vi viste at dexamethason og kombinationen af dexamethason og dexmedetomidine forlængede den smertefri periode til hhv. 23.5 timer og 26 timer.
Patienterne, der fik dexamethason uagtet tilføjelse af dexmedetomidine, havde bedre søvnkvalitet den første nat efter operation, færre smerter og et lavere oxycodonforbrug de første 24 timer.

Masser af nyheder i Enhed for Anæstesiologisk Sygeplejeforskning
Enheden har fået ny medarbejder
Nanna er udannet diplomingeniør i sundhedsteknologi fra DTU. Hun er for nylig startet i stillingen som forskningsassistent på Anæstesiologisk Afdeling. Hun har forskellige kompetencer med fra sin uddannelse og tidligere praktisk erfaring:

 • Innovativ
 • Samspil mellem teknologi og mennesker
 • Projektledelse
 • Forskning
 • Dataindsamling og -analyse
 • 3D-design og -print
 • Virtual Reality
 • Udvikling af nye teknologier
 • Holde overblik og struktur, så alle opgaver nås inden for deadline

Det som Nanna kan bidrage med til afdelingen er at tænke innovativt og dermed løsningsorienteret. Derudover er hun vant til at indtage en rolle som værende bindeled mellem teknologi, patient og kliniker, således at samspillet fungerer optimalt. Nanna kan også bidrage med hendes erfaring inden for projektledelse og forskning, hvor opgaverne spænder bredt og varierende.

Virtual Reality
I Projekt Virtual Reality er første RCT studie tæt på at kunne inkludering knæpatienter. Studiet undersøger præoperativ anxiety (angst/bekymring) som primært outcome ved at sammenligne præoperativ information ved hjælp af VR briller med den almindelige mundtlige information. Midt 2023 havde vi et filmhold til at gå rundt og filme hele forløbet fra knæpatienten ankommer ved hovedindgangen til de ligger postoperativt på sengeafsnittet. Samtidig er vi i gang med at udvikle specifikke intraoperative VR oplevelser.
Dette er efter vores kendskab, det første studie der undersøger dette.
Så kæmpe tak til operationsgangen for at være med til det!

Optimering af smertebehandling til rygkirurgiske patienter
Pr 1. januar 2024 starter Expectation studiet.
Formålet med dette studie er, at undersøge patienternes forventninger vedrørende smerter, genoptræning og livskvalitet før og deres oplevelse heraf efter rygkirurgi. Studiet undersøger samtidigt, om patienternes forventninger har indflydelse på smerteniveau, genoptræning og livskvalitet efter rygkirurgi.
Alle patienter, der skal have fortaget rygkirurgi på Sjællands Universitetshospital SUH Køge, vil blive tilbudt at deltage i studiet, svarende til ca. 300 patienter.  Derud over vil 10 – 15 patienter blive tilbudt inklusion i en interview undersøgelse, der også undersøger patienternes forventninger til operationen.
Opvågningssygeplejerske Louise Linding vil være en del projekter og hjælpe med dataindsamling.

 AID –ICU
AID-ICU hovedstudiet som undersøgte haloperidol vs. placebo til behandling af delirium på intensiv blev publiceret sidste år i New England J of Medicine.
Ph.d. stud, sygeplejerske Camilla Bekker Mortensen har lavet 1 års opfølgning af AID-ICU patienterne med fokus på mortalitet, helbredsrelateret livskvalitet, samt kognitiv funktion. Camilla har netop fået antaget studiet vedr. mortalitet og livskvalitet til publikation i Intensive Care Medicine. Mere information herom følger snart. Yderligere har Camille patienternes kognitive funktion på tre udvalgte hospitaler, hvor der er gennemført 135 hjemmebesøg. Resultaterne for dette studie er under udarbejdelse.

Camilla har derudover undersøgt patienternes livskvalitet og fået deres perspektiv på livet efter intensiv terapi og et år frem. Artiklen er publiceret og kan findes her: DOI: 10.1111/nicc.12939. Camilla deltager ligeledes i et studie, der udarbejder core outcome sæt til den generelle danske intensive patient, som skal danne grundlag for at der anvendes samme effektmål, når vi skal måle på/ forske i, hvordan det går intensive patienter som deltager i forskning. Dette studie indgår i INCEPT samarbejdet omkring kommende platformsforsøg på Intensiv.

Uddeling af flotte priser

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) har netop holdt årsmøde og afdelingen deltog med flere indsendte abstracts. Særligt glædeligt var det at både forskningsårsstuderende Shaheer Bukhari, samt ph.d.-studerende Mathias Maagaard var udtaget til årets højdepunkt: Foredragskonkurrencen. Begge lavede fremragende præsentationer og Mathias fik en fornem anden plads med præsentation af ADJUNCT2, mens Shaheer fik publikumsprisen med sin præsentation af et systematisk review om uønskede hændelser ved brug af NSAID til mavetarmkirurgi.

Forskningens Dag blev dette år afholdt i Roskilde Kongrescenter og har vandt læge ph.d. studerende Asger Mølgaard årets PhD cup. Asger forsker i dexamethasons indflydelse på det peroperative stressrespons. Asger er ansat ved forskningsenheden på anæstesiafdelingen i Slagelse og har Ole Mathiesen og Ismail Gøgenur som medvejledere.

Med stor tak for forskningssamarbejdet til alle i afdelingen, så vil vi her fra forskningsenheden ønske alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår!!