Nyt fra professoren

Postoperativ smerte-behandling

  • Nyhedsbrev Februar2022

Nyt fra Professoren

I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på de aktuelle multicenter forsøg indenfor postoperativ smerte-behandling som anæstesiologisk afdeling, SUH har taget initiativ til: ADJUNCT 1+2, RECIPE, og det netop publicerede DEX-2-TKA forsøg.
Alle forsøg er pragmatiske, dvs. designede til at ligne virkeligheden mest muligt. Dermed kan resultaterne umiddelbart overføres til det daglige kliniske arbejde.

Klinisk forskning, undtagen den corona-relaterede, har været særdeles presset under pandemien.
Joakim Steiness ph.d. stud, har skrevet en kronik herom i Ugeskrift for læger som er interessant læsning. (https://ugeskriftet.dk/debat/klinisk-forskning-i-en-pandemi-tid). Herunder ses graf fra kronikken, som viser hvordan de 3 lock-downs (LD1-2-3) samt sygeplejerske strejken påvirkede inklusionshastighederne i RECIPE forsøget. Det var en lærerig tid med klinisk forskning under maksimalt pres, men nu håber vi at kunne få lov at forske under mere normale omstændigheder.

Det næste store smerte forsøg, PERISAFE forsøget, som skal undersøge hyppigheden af alvorlige hændelser (serious adverse events) ved korterevarende (1-2 uger) behandling med ibuprofen efter større ortopædkirurgi, er under planlægning. Læge Christina CW Laursen er ansat som ph.d. studerende pr 1. februar 2022, og skal drive forsøget, som forventes at starte primo 2023. Forsøget har blandt andet opnået støtte med ½ mill. kr fra Region Sjælland, og 5 mill. kr fra Sygeforsikring DK. Mere om dette i kommende nyhedsbreve.

Som altid kan Ifølge forskningen i afdelingen på hjemmesiden www.anaesthesiaresearch.dk

 Forlængelse af nerveblokaders varighed v. Mathias Maagaard

Nerveblokader bruges i stigende grad som anæstesi og postoperativ smertebehandling i forbindelse med ortopædkirurgiske indgreb. Komplikationer i forbindelse med nerveblokader er sjældne og ofte spontant remitterende. Nerveblokader anlagt med langtidsvirkende lokal bedøvelse varer ca. 10-14 timer, og vi ved, at de værste smerter hos patienter optræder i de første 2-3 postoperative døgn. For nogen patienter er en af ulemperne ved nerveblokader derfor den relativt korte varighed.

Intravenøs og perineural dexamethason og dexmedetomidine er begge vist til at kunne forlænge varigheden af nerveblokader. Kombinationen af de to kan muligvis forlænge varigheden mere, end hvad de kan enkeltvist. I min ph.d. skal jeg i tre randomiserede forsøg undersøge
1) om der er en direkte perineural effekt af dexamethason i raske deltagere
2) om per oral dexamethason kan forlænge varigheden er en nerveblokade og om der er en dosis-responseffekt af dexamethason (ADJUNCT1)
3) effekterne af kombinationen af intravenøs dexamethason og dexmedetomidine på varigheden af nerveblokader ift. dexamethason alene og placebo (ADJUNCT2). Derudover skal jeg lave et systematisk review, der skal undersøge de skadelige og gavnlige effekter af kombinationen af dexmedetomidine og dexamethason.

Studie 1) er færdigt. Her fandt vi, at perineural dexamethason forlænger varigheden af en perifer nerveblokade, når man kontrollerer for de systemiske effekter af den perineurale dexamethason, men forlængelsen var ikke klinisk betydende.

I ADJUNCT1 og ADJUNCT2 er der inkluderet hhv. 25% og 33% af det totale sample size på hhv. 120 og 180 patienter. ADJUNCT1 foregår på SUH, NSR og BBH, og ADJUNCT2 på SUH og BBH. Studierne er – optimistisk – færdige i december 2022.

 

The RECIPE Randomised Clinical Trial v. Joakim Steiness

Effect of Combinations of Paracetamol, Ibuprofen, and Dexamethasone on Patient-Controlled Morphine Consumption in the First 24 Hours after Total Hip Arthroplasty
RECIPE er et randomiseret, placebokontrolleret og blindet forsøg med fire interventionsarme som undersøger effekten af kombinationer af paracetamol, ibuprofen og dexamethason på opioid forbrug og smerter i de første 24 timer efter total hoftealloplastik.

Med en studiepopulation på 1060 patienter er det et af de største akutte smertestudier. Det er et multicenter forsøg som foregår på syv matrikler (øges snart til ni) i tre regioner. RECIPE forsøget er den naturlige forlængelse af PANSAID forsøget hvor vi dokumenterede at paracetamol og ibuprofen i kombination er bedste basale smertebehandling.

Det primære effektmål er det samlede behov for IV-ækvivalent morfin i det første postoperative døgn. Sekundære effektmål omfatter diverse smertescores og adverse events, mens vi blandt meget andet også undersøger PROMs og serious adverse events ved opfølgning efter 90 dage og et år.

Vores hypotese er, at en basal smertestillende behandling i det første postoperative døgn bestående af paracetamol 1000 mg x 4 + ibuprofen 400 mg x 4 + dexamethason 24 mg x 1 medfører et nedsat behov for opioid sammenlignet med enhver kombination af kun to af de ovennævnte præparater.
Forsøget har kørt aktivt siden marts 2020. Da studiepopulationen er elektive hoftepatienter har det selvsagt været svært påvirket af de seneste års nedlukninger, men der er inkluderet godt 62%, og vi stiler efter færdiggøre inklusionerne i indeværende år.

Der kan læses mere om studiet på www.recipetrial.com

DEX-2-TKA v. Kasper Gasbjerg

Dexamethasone twice for pain treatment after total knee arthroplasty  

DEX-2-TKA studiet undersøgte om en eller to doser af dexametason (24 mg intravenøst) kunne reducere morfinforbrug og smerter efter TKA. Studiet blev udgivet i BMJ i sidste måned og kan findes her https://doi.org/10.1136/bmj-2021-067325.

Studiet blev gennemført i et samarbejde mellem anæstesiologiske og ortopædkirurgiske afdelinger på Næstved Sygehus, SUH Køge, Bispebjerg Hospital, Privathospitalet Gildhøj og Odense Universitetshospital. Studiet inkluderede 485 og var et såkaldt lodtrækningsforsøg, hvor patienter enten fik to doser binyrebarkhormon, en dosis binyrebarkhormon eller placebo (saltvand) samt basal smertestillende i form af Panodil og ibuprofen samt lokalbedøvelse ifbm. operationen. Patienterne fik stillet morfin til rådighed, som de kunne bruge efter behov, hvis de følte smerter. Udover at registrere patienternes morfinforbrug, blev de også udspurgt om smerter og velkendte bivirkninger efter et og to døgn.

Konklusionen på studiet er at dexametason reducerer både morfinforbrug og smerter efter TKA uden en stigning i antallet af bivirkninger.

Publikationer 2022.

Forskningsenheden er selvfølgelig også garant for en masse flotte publikationer.

Har du publiseret artikler, så huske at sende besked til OMAT@regionsjaelland.dk, så de kan tilføjes listen og gerne så tidligt som muligt