Nyt fra professoren

Enhed for anæstesiologisk sygeplejeforskning

En anæstesiologisk afdeling har en vigtig rolle for behandling af rigtig mange patienter på et Universitetshospital. Derfor skal vi også være opdaterede i vores viden og tilgang til patienternes behandling. Dette kræver bl.a. at vi er aktive med undervisning /uddannelse, ligesom forskning skal sikre at vi med på front med ny viden. Vi har heldigvis en afdeling som er meget aktiv forskningsmæssigt og hvor rigtig mange bidrager til og faciliterer gennemførelsen af vores kliniske forskningsprojekter. Projekter, som ofte efterfølgende er med til at ændre den kliniske behandling i afdelingen.

Den høje aktivitet forskningsmæssigt betyder også at vi i år sætter rekord i publiceringer af forskningsartikler i afdelingen. Aktuelt har vi > 50 accepterede/publicerede peer-reviewede artikler som udgår fra anæstesiologisk afdeling og Centre for Anaesthesiological Research. Dette skal I alle have en stor tak for!!

Ydermere er Mathias Maagaard og Kasper Gasbjerg udtaget til at deltage i foredragskonkurrencen ved DASAIMs årsmøde 2021, hvor de skal præsentere deres seneste forskningsresultater omhandlende brugen af dexamethason ved henholdsvis multimodal smertebehandling til knæ-alloplastik, og som adjuvans til nerveblokader, for at opnå længere varighed af blokket.

For at fremme viden om forskningen i afdelingen både internt og eksternt har vi lanceret en ny hjemmeside. Her kan I holde jer opdaterede og få overblik over aktiviteter, projekter, forskningspersonale, projekter og publikationer. Klik på følgende link og læs mere: https://anaesthesiaresearch.dk.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi valgt at fokusere på forskning udgående fra sygeplejegruppen og Enhed for Anæstesiologisk Sygeplejeforskning. Et område i rivende udvikling, og hvor vi lige nu har 2 ph.d. studerende, samt et intensivt fokus på at promovere sygeplejeforskning i afdelingen. Læs mere nedenunder.

Enhed for anæstesiologisk sygeplejeforskning (EAS)

Enhed for Anæstesiologisk Sygeplejeforskning, som i det daglige ledes af sygeplejefaglig forskningsleder og post-doc Anja Geisler, blev etableret i begyndelsen af 2021.

Formålet er, at samle forskningsinteresserede sygeplejersker/andre faggrupper i et netværk der kan danne grobund for fælles projekter på tværs af SUH matriklerne og imellem de mange afsnit som anæstesiologisk afdeling rummer. Endvidere skal forankring af projekterne i EAS sikre en høj faglig kvalitet og en evidensbaseret tilgang.

Der bliver holdt møder ca. hver 2. måned i enheden, hvor der er faglige oplæg, såsom forskningsmetodik og journal club, samt fokus på faglig sparring med hinanden. Disse møder er åbne for alle interesserede, og deltagere inkluderer basis sygeplejersker, kliniske sygeplejespecialister, ph.d.-studerende og forskningsinteresserede afdelingssygeplejersker.

Projekter i EAS favner bredt lige fra mindre udviklings/kvalitetsprojekter til store InterRegØKS baserede projekter. Nedenfor er beskrevet blot nogle af de spændende projekter, der er faciliteret af Enhed for anæstesiologisk sygeplejeforskning.

 

Masterprojektet der blev til en artikel / Nina Bache, afdelingssygeplejerske, Smertecentret.
Jeg har længe været interesseret i organisering af smertebehandling, især i forhold til ønsket om at sikre follow up på opioid behandling. Denne interesse blev omsat i udarbejdelsen af et systematisk review i forbindelse med mit afsluttende projekt på masteruddannelsen Rehabilitering med ledelse som specialiseringsspor.
Samarbejde var et nøgleord i arbejdet med projektet og Anja Geisler deltog i stort set hele udarbejdelsen af studiet, og medvirkede derved til at sikre at det blev gennemført med den stringens og systematik, der skulle til. Bibliotekar Penille Pless hjalp med de systematiske søgninger og overlæge Jakob Hessel Andersen med konstruktive kommentarer. Artiklen ” Organizational changes lead to a reduction in opioid consumption among chronic pain patients: A systematic review” vil udkomme i tidsskriftet Journal of Opioid Management.

 

Ph.d studerende / Josephine Zachodnik
Den 1. september 2021 blev jeg optaget som Ph.d studerende ved Universitetet i Lund. Der er 4 studier inkluderet i mit ph.d. forløb, der alle tager afsæt i postoperativ smertebehandling efter rygkirurgi. Jeg har Anja Geisler, Kasper Thybo og Magnus Sandberg (svensker) som vejledere og jeg har formelt 8 år på deltid til at færdiggøre det, men forventer at blive færdig meget tidligere. Min studieplan er bygget op omkring forskellige forskningsmetoder så som et systematisk review, en spørgeskemaundersøgelse blandt sundhedspersonalet, interviews vedrørende patienternes egne forventninger til deres smertebehandling samt et svensk/ dansk register studie – alt sammen med det formål at samle viden om, hvordan vi kan optimere smertebehandlingen til rygkirurgiske patienter.

AFTER-AID; Et års opfølgning på AID-ICU / Camilla Bekker PhD studerende/klinisk sygeplejespecialist ITA

Alle deltagere i AID-ICU følges i op til et år efter deres inklusion i studiet. I et af follow-up studierne i min Ph.d. undersøger vi hvor mange af disse deltagere der er i live efter et år. Vi kontakter derefter de overlevende for at undersøge deres livskvalitet ved hjælp af et spørgeskema. Yderligere besøger vi alle deltagere fra Køge, Rigshospitalet og (Aalborg) i deres hjem, og undersøger deres kognitive funktion. En del af patienterne deltager også i en interview undersøgelse om oplevet delir (artiklen er under udarbejdelse). Som en del af den kognitive test indgår en hukommelsestest, da en af de hyppigste senfølger til delirium på intensiv, er svækket kognition i form af hukommelsestab.
Læs mere om AID-ICU forsøget på www.anaesthesiaresearch.dk